พระมหา ดร.ธราบุญ จิรชีโว (คูจินดา)
Phramaha Tharabun Khuchinda, Ph.D.

drtharabun@gmail.com
+66 095 356 2754

 


[ วุฒิการศึกษา ]

พ.ศ. 2544 ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

พ.ศ. 2548 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2558 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


[ ประสบการณ์ทำงาน ]

พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน ครูสอน โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา อ.เมือง จ.หนองคาย

พ.ศ. 2549 - 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา อ.เมือง จ.หนองคาย

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ด้านเทคโนโลยีการศึกษา วัดและประเมินผล หลักสูตรและการสอน บริหารการศึกษา ฯลฯ)

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ครูพิเศษ โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา อ.เมือง จ.หนองคาย

พ.ศ. 2559 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย


[ ประสบการณ์ศึกษาดูงาน ]


[ ประสบการณ์ประชุมวิชาการนานาชาติ ]


[ ประสบการณ์ประชุม สัมมนา ]


[ ผลงาน และรางวัลที่ได้รับ ]

พ.ศ. 2550 รับรางวัล UNESCO IFAP 2008 (ร่วมกับ Ellen Kert) และรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ($5000)

พ.ศ. 2551 ได้รับทุนอุดหนุนผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ร่วมกับ Ellen Kert และคณะทำงาน) สำหรับจัดพิมพ์เผยแพร่มอบให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 400 แห่ง