ระบบเว็บร่วมมืออออนไลน์ กลุ่มร่วมมือออนไลน์
สำหรับนักเรียน

สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ให้นักเรียนแต่ละคน คลิกเข้าไปร่วมใช้งานในกลุ่มร่วมมือออนไลน์ย่อยของตน

นักเรียนกลุ่มทดลอง
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรศ.ดร.วชิระ อินทร์อุดม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น

ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อผู้วิจัย


พระมหาธราบุญ คูจินดา
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติและผลงาน

ติดต่อผู้วิจัย

- อีเมล์ kku.tharabun@gmail.com
- facebook: kku.tharabun@gmail.com
- Twitter : tharabun
- Skype : tharabun
- โทร. 096 369 1481
- ภาพกิจกรรม
- เว็บบล็อก/บทความ
- สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา
- เว็บร่วมมือออนไลน์ (Web-based Collaboration)
- บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)
- ภาระงานสอน
- วีดิโอ Youtube

ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่