พระมหา ดร.ธราบุญ จิรชีโว (คูจินดา)
Phramaha Tharabun Khuchinda, Ph.D.

drtharabun@gmail.com
+66 095 356 2754


[ ประวัติ และประสบการณ์ทำงาน ]


[ ภาพกิจกรรม ]

 

Stockholm Challenge Award 2008
& Gogenburg, Sweden

 

ICER2007
การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษา
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2550)

ICER2009
การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษา
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552)

ICER2009
การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอน
จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา (2552)


พระมหา ดร.ธราบุญ คูจินดา l ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ l ดร.คเชนทร์ กองพิลา